Działalność dydaktyczna

Wykaz osiągnięć w działalności dydaktyczno-wychowawczej:

 1. Prowadzenie zajęć z zakresu otolaryngologii, audiologii i otoneurologii ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego
 2. Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji przedsionkowej ze studentami II roku Wydziału Rehabilitacji
 3. Opracowanie programu ćwiczeń i wykładów w języku angielskim dla studentów V roku Wydziału Stomatologii z zakresu otolaryngologii
 4. Prowadzenie wykładów z zakresu otoneurologii dla studentów Wydziału Lekarskiego w latach 2001-20003
 5. Opieka nad lekarzami rodzinnymi i szkolenie w zakresie otolaryngologii
 6. Prowadzenie pełnego cyklu wykładów z zakresu otolaryngologii dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w latach 2003-2004
 7. Przeprowadzanie egzaminu końcowego z otolaryngologii dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (w okresie kierowania Zakładem Audiologii i Foniatrii)
 8. Kierownictwo administracyjne corocznego kursu “Zawroty głowy – diagnostyka i leczenie zachowawcze” organizowanego przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii w Łodzi oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem naukowym prof. M. Łukomskiego od 1992 roku, jak również prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych.
 9. Coroczny kurs “ Postępy w otochirurgii” organizowany przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem naukowym prof.. T. Durko od 1992 r. – prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych oraz kierownictwo administracyjne, coroczny, tygodniowy.
 10. Wygłoszenie wykładów: “Anatomia i fizjologia narządu przedsionkowego” oraz ”Leczenie farmakologiczne zawrotów głowy i rehabilitacja ruchowa” na kursie “Zawroty głowy- diagnostyka i leczenie zachowawcze” organizowanym przez Centrum Szkolenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Łodzi pod kierownictwem naukowym prof. M. Łukomskiego w dn.4 październik 1997 r. , 3- dniowy, coroczny we wrześniu.
 11. Prowadzenie zajęć praktycznych na kursie “Mikrochirurgia kości skroniowej” organizowanego przez Centrum Szkolenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Łodzi pod kierownictwem naukowym prof. Bożydara Latkowskiego w dniach 3 –4 kwiecień 1998 r.
 12. Kierownictwo naukowe „Kursu dla protetyków” organizowanego przez Centrum Szkolenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Łodzi od 2000 r., kursy cykliczne
 13. Kierownictwo naukowe kursu „Postępy w audiologii i audiometrii praktycznej” 2-dniowy, coroczny w czerwcu
 14. Wykłady na kursie „Medycyna Ratunkowa” pt. ”Stany nagłe w otolaryngologii” w dniu 12 maj 2004 r.
 15. Szkolenie lekarzy rodzinnych w ramach Akademii Solvay Pharma z zakresu oto neurologii
 16. Opracowanie programu przedmiotu „Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej” dla studentów Wydziału Fizjoterapii – studiów licencjackich I stopnia
 17. Prowadzenie wykładów i zajęć z zakresu onkologii laryngologicznej dla studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
 18. Opracowanie programu przedmiotu „Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w onkologii i medycynie paliatywnej” dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych magisterskich II stopnia
 19. Prowadzenie wykładów i seminariów z zakresu onkologii i medycyny paliatywnej dla studentów Wydziału Fizoterapii UM w Łodzi
 20. Opracowanie programu dla przedmiotu „Fizjoterapia kliniczna w onkologii” dla studentów studiów licencjackich I stopnia
 21. Opracowanie programu dla przedmiotu „Fizjoterapia kliniczna w onkologii” jako przedmiot fakultatywny dla studentów studiów magisterskich II stopnia
 22. Prowadzenie zajęć z zakresu metodologii pisania prac naukowych dla studentów Wydziału Fizjoterapii
 23. Opieka promotorska nad pracami magisterskimi studentów Wydziału Fizjoterapii UM w Łodzi
 24. Prowadzenie seminariów dla studentów studiów doktoranckich niestacjonarnych na temat „Nowoczesne metody diagnostyczne w onkologii”
 25. Autorstwo lub współautorstwo następujących podręczników i skryptów:
 • Latkowski B., Durko T., Jóźwiak J., Morawiec-Bajda A.: Podstawy techniki badania narządu słuchu i układu równowagi. Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 1990 (skrypt)
 • Durko T., Gryczyński M., Latkowski B., Łukomski M., Morawiec-Bajda A: Technika podstawowych zabiegów i operacji w otorynolaryngologii. Latkowski B. (red) LARS, Łódż 1992 (podręcznik)
 • Morawiec-Bajda A.: Podstawy anatomii i fizjologii zmysłu słuchu i równowagi. W ks. Otorynolaryngologia. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1995, s. 48-57 (podręcznik)
 • Morawiec-Bajda A.: Anatomia i fizjologia nosa i zatok przynosowych. W ks. Otorynolaryngologia. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1995: s.118-122 (podręcznik)
 • Morawiec-Bajda A.: Anatomia i fizjologia jamy ustnej i gardła. W ks. Otorynolaryngologia. Latkowski B. (red) PZWL, Warszawa 1995: s.163-168 (podręcznik)
 • Morawiec – Bajda A.: Repetytorium z anatomii i fizjologii. W ks. Otorynolaryngologia – nowe wydanie. Latkowski B. (red) Wyd. Lek. PZWL Warszawa, 1998, 48-75 (podręcznik)
 • Latkowski B., Morawiec-Bajda A.: Zabiegi w otolaryngologii. W ks. Technika zabiegów i operacji w otolaryngologii. B. Latkowski (red) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 (podręcznik)
 • Morawiec- Bajda A.: Repetytorium z anatomii i fizjologii. W ks. Otorynolaryngologia. (red) B. Latkowski. Wyd. Lek. PZWL 2004, 47-78 (podręcznik)
 • Morawiec- Bajda A.: Metody badania poszczególnych narządów. W ks. Otorynolaryngologia. (red) B. Latkowski. Wyd. Lek. PZWL 2004, 79-126 (podręcznik)
 • Morawiec – Bajda A.: Sposoby ambulatoryjnej oceny sprawności części przedsionkowej układu równowagi. W ks. Medycyna rodzinna (red) J. B. Latkowski, W. Lukas. Wyd. Lek. PZWL 2004, 864- 870 (podręcznik)
 • Morawiec – Bajda A.: Sposoby ambulatoryjnej oceny sprawności zmysłu słuchu. W ks. Medycyna rodzinna (red) J. B. Latkowski, W. Lukas. Wyd. Lek. PZWL 2004, 870-874(podręcznik)
 • Morawiec-Bajda A. „Wodniak błędnika” w ks. Audiologia Kliniczna. (red.) M.Śliwińska –Kowalska M., MEDITON 2005, 85- 88 (podręcznik)
 • Morawiec-Bajda A. Choroba Meniere’a. w ks. Audiologia Kliniczna. (red) M. Śliwińska –Kowalska M., MEDITON 2005, 253-262 (podręcznik)
 • Morawiec-Sztandera A.:Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej. W: Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny (red) Jurek Olszewski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, str.129-161 (podręcznik)
 • Morawiec-Sztandera A. Morawiec Z.: Onkologia W; Sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje lekarzy POZ pod. Red. Latkowski Bożydar, Kosiek Katarzyna, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2013

Podręczniki:

 1. Latkowski B, Prusiński A,Morawiec-Sztandera A: Zarys historii polskiej otoneurologii. W: Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (red) W. Narożny & A. Prusiński Harmonia Universalis Gdańsk 2014, str. 13-43
 2. Morawiec-Sztandera A.: Zastosowanie lasera w diagnostyce i terapii fotodynamicznej. W ks. Otorynolaryngologia kliniczna. Pod red, Niemczyk K, Jurkiewicz D, Składzień J, Stankiewicz Cz, Szyfter W., Medipage Warszawa 2014.

Promocja prac doktorskich

 1. Lek med. Tomasz Misztela – praca na stopień doktora nauk medycznych pt. „Zastosowanie późnego komponentu akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów AWMP w różnicowaniu odbiorczych uszkodzeń słuchu” przedstawiona i obroniona z wyróżnieniem przed Komisją Rady Wydziału Lekarskiego w dn. 11.12. 2002 r.
 2. Lek. med. Grażyna Bazydło-Golińska – praca na stopień doktora nauk medycznych pt ”Ocena przydatności testu wzbudzenia oczopląsu szybkimi ruchami półobrotów głową (Head – Shaking Nystagmus Test – HSNT) dla badań przesiewowych funkcji narządu przedsionkowego osób narażonych na działanie szkodliwych czynników chemicznych w województwie łódzkim” przedstawiona i obroniona 2 listopada 2004 roku przed Radą Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu w Łodzi
 3. Lek. med. Katarzyna Kosiek – praca na stopień doktora nauk medycznych pt. „ Rozwój akademickiej otochirurgii w Polsce” – praca przedstawiona i obroniona 6 czerwca 2006 przed Radą Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu w Łodzi
 4. Lek. med. Izabela Niedźwiecka – praca na stopień doktora nauk medycznych pt. „Zastosowanie metody fotodynamicznej w diagnozowaniu nowotworów głowy i szyi” – praca przedstawiona i obroniona 12 grudnia 2008 przed Radą Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu w Łodzi
 5. Mgr Tomasz Błaszczyk – praca na stopień doktora nauk medycznych pt. Ocena wpływu ćwiczeń poprawiających ruch powietrza w jamie nosa na odczucia smakowo-węchowe – praca w toku
 6. Lek. med. Marcin Kubiak – praca na stopień doktora nauk medycznych pt.” Ocena leczenia operacyjnego bezdechów sennych i uporczywego chrapania” wszczęcie przed Radą Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
 7. Mgr Anna Rutkowska – praca na stopień doktora nauk medycznych pt.” Celowość zastosowania zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjentów po operacjach nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi” prezentacją przed zespołem II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi

Promocja prac magisterskich

 1. Stud. Łukasz Blesiński „Ocena poziomu kontroli emocjonalnej u osób z dysfunkcją kręgosłupa szyjnego poddanych masażowi leczniczemu”, Wydział Fizjoterapii – obrona 2007 r
 2. Stud.Michał Rubacha „Wpływ zabiegów jonoforezy na poprawę funkcji narządu mowy” Wydział Fizjoterapii – obrona 2007 r.
 3. Stud. Marcin Bugajski „Zastosowanie biostymulacyjnego promieniowania laserowego
  w leczeniu ostrych i przewlekłych zespołów bólowych”, Wydział Fizjoterapii – obrona 2007 r.
 4. Stud. Anna Darnowska „Ocena udziału ćwiczeń usprawniających w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 5. Stud. Paulina Kozłowska „ Rehabilitacja pacjentów po zabiegu całkowitej protezoplastyki stawu kolanowego” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 6. Stud. Marta Borczyńska „ Zabiegi fizykalne w leczeniu ostrych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa” ” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 7. Stud. Katarzyna Wiechna „ Wpływ terapii ultradźwiękowej na ciśnienie tętnicze krwi” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 8. Stud. Dominika Węsierska „ Ocena jakości życia pacjentów po całkowitym usunięciu krtani w zależności od metody rehabilitacji” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 9. Stud. Marta Bąkowska „ Ocena wpływu rehabilitacji na jakość życia kobiet po amputacji piersi” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 10. Stud. Edyta Niemotko „ Częstość występowania obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 11. Stud. Małgorzata Dąbek „ Ocena skuteczności masażu limfatycznego u kobiet po mastektomii” Wydział Fizjoterapii – obrona 2008 r.
 12. Stud. Piotr Nowacki „ Sposoby leczenia i zaopatrzenia ortopedycznego stopy cukrzycowej” Wydział Fizjoterapii – obrona 2009 r.
 13. Stud. Kamila Rydz „ Jakość życia osób grających w koszykówkę na wózkach inwalidzkich” Wydział Fizjoterapii – obrona 2009 r.
 14. Stud. Monika Kopeć „ Promieniowanie ultrafioletowe szkodliwe czy zdrowotne dla organizmu” Wydział Fizjoterapii – obrona 2009 r.
 15. Stud. Martyna Stopczyńska „ Jakość życia osób po usunięciu krtani” Wydział Fizjoterapii – obrona 2009 r.
 16. Stud. Patrycja Darul-Płoszka „ Ocena wpływu długotrwałej pozycji siedzącej w pracy zawodowej na dolegliwości bólowe w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa” Wydział Fizjoterapii – obrona 2009 r.
 17. Stud. Barbara Urbańska „ Elektrolecznictwo w chorobach dolnego odcinka kręgosłupa” Wydział Fizjoterapii – obrona 2010 r.
 18. Stud.Katarzyna Szabela „Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii u chorych po napromieniowaniu guzów głowy i szyi” Wydział Wojskowo-Lekarski- obrona 2014 r.
 19. Stud. Maria Staszowska ”Ocena wiedzy z zakresu operacji rekonstrukcyjnych piersi oraz czynniki motywacjne do wyrażenia zgody na tego typu operację u pacjentek po mastektomii” Wydział Wojskowo-Lekarski- obrona 2015 r.