Sympozja i zjazdy

Udział w sympozjach i zjazdach krajowych i zagranicznych (chronologicznie)

 1. Konferencja Naukowa “ VIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej” w dn.5-7 czerwiec 1987 r, Poznań (bierne uczestnictwo)
 2. XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk w dn. 26-29 kwiecień 1989 r.- zreferowanie pracy “ Niektóre aspekty mechaniczne urazów głowy” Latkowski B., Makowski A., Morawiec-Bajda A., Krajewska A.
 3. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Onkologicznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi w dn. 20-21 09. 1991 r., Kraków -zreferowanie pracy “ Plastyka tracheostomy umożliwiająca oddychanie bez rurki tracheostomijnej” Latkowski B., Jakubik C., Morawiec-Bajda A. Streszczenie w materiałach sympozjum.
 4. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi w dn. 17-20 września. 1992 r., Bydgoszcz (bierne uczestnictwo)
 5. Sympozjum Naukowe “Zawroty głowy” w dn. 24 września 1994 r.,Warszawa – zreferowanie pracy “ Własne obserwacje kliniczne dotyczące stosowania preparatu Vertigoheel w leczeniu zawrotów głowy” Latkowski B., Morawiec-Bajda A. oraz udział w dyskusji panelowej pod przewodnictwem  prof. C-F. Claussen.
 6. Sympozjum Naukowe “ Zawroty głowy” organizowane przez IPS, PTL, PTO-CHGiS, CZMP i Klinikę Otolaryngologiczną AM w Łodzi w dn. 14 kwiecień 1994 r., Łódź – zreferowanie pracy “Kliniczna skuteczność preparatu Vertigoheel w leczeniu zawrotów głowy pochodzenia obwodowego i ośrodkowego” Latkowski B., Gryczyński M., Łukomski M., Morawiec-Bajda A. oraz udział w Konferencji Okrągłego Stołu “ Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego” moderator: prof. B. Latkowski.
 7. Zjazd Sekcji Homotoksykologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w dn.10 grudzień 1994 r., Warszawa – zreferowanie pracy “ Zastosowanie preparatów antyhomotoksycznych w leczeniu szumów usznych” Latkowski B., Gryczyński M., Morawiec-Bajda A., Jóźwiak J., Korczyńska M., Pietrzak J. oraz udział w dyskusji panelowej “ Lekarz rodzinny a problem zawrotów głowy” pod przewodnictwem prof. B. Latkowskiego.
 8. Wullstein-Symposium “Bone Replacement in Ear and Skull Base Surgery” w dn. 27-28 kwiecień 1995 r. organizowane przez  University Department of Otorhinolaryngology of Würzburg (bierne uczestnictwo)
 9. Sympozjum Naukowe “ Zawroty głowy – trudności diagnostyczne i terapeutyczne” organizowane przez Oddział Kształcenia Podyplomowego w Łodzi i Instytut Psychosomatyczny w Warszawie w dn. 18 listopad 1995r., Kraków – zreferowanie pracy: Morawiec-Bajda A. “ Leki antyhomotoksyczne w leczeniu zawrotów głowy”
 10. Konferencja naukowo-szkoleniowa “Zawroty głowy – trudności diagnostyczne i terapeutyczne” organizowane przez Instytut Psychosomatyczny w Warszawie, Sekcji Homotoksykologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Klinikę Otolaryngologii Akademii Medycznej w Łodzi i Klinikę Otolaryngologii Akademii Medycznej w Białymstoku w dn. 13 kwietnia 1996 r. Białystok – zreferowanie pracy: Morawiec-Bajda A.: Zastosowanie leków antyhomotoksycznych w leczeniu vertigo.
 11. 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societes EUFOS 9-14 June 1996 Budapest Przedstawienie plakatu pracy: Latkowski B., Łukomski M., Niebudek-Bogusz E., Morawiec-Bajda A.: Different manner of nutritive drain’s insertion at laryngectomy patients.
 12. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi ,Wrocław 19-21 wrzesień 1996 r. Wygłoszone referaty: 1. Latkowski B., Morawiec-Bajda A.: Sprawność narządów przedsionkowych określana testem fotela wahadłowego u osób po 60 roku życia. 2. Latkowski B. Łukomski M., Morawiec-Bajda A.: Komputerowa analiza ENG-gramów u osób starszych po stymulacji kalorycznej. Udział w Prezydium Sesji Plenarnej XXXVII Zjazdu Pol. Tow. Otolaryng.- Chirurg. Gł. i Szyi pt. “Problemy wieku podeszłego” w dn. 20.09. 96 r.
 13. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Katowice, 26 – 29 wrzesień 1996. Przedstawienie plakatu pracy: Morawiec-Bajda A., Zielińska M.: Wartość kliniczna miogennych wywołanych potencjałów przedsionkowych
 14. III Krajowe Sympozjum Naukowe “Problemy otoneurologii w audiologii” Uniejów 8-9 maj 1997 r. organizowane przez Sekcję Audiologiczną  Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz firmy: RONEST, Solvay Pharma i WIDEX. Wygłoszony referat: Latkowski B., Morawiec-Bajda A: Uśrednione zapisy elektromiograficzne po selektywnej dźwiękowej stymulacji narządu przedsionkowego- badanie wstępne.
 15. II Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Władysławowo -Cetniewo 5-7.06. 1997 r. organizowany przez Klinikę otolaryngologiczną WAM w Łodzi. Wygłoszenie referatu: Morawiec Bajda A.: “Badania uśrednionych potencjałów z mięśni szyi po stymulacji narządu przedsionkowego bodźcem akustycznym u osób zdrowych i z uszkodzeniem ucha wewnętrznego”.
 16. Konferencja Naukowa “ Farmakoterapia w otolaryngologii”, Białowieża 13-15 czerwiec 1997 r. organizowaną przez Klinikę Otolaryngologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Wygłoszenie referatu: Latkowski B., Morawiec-Bajda A., Wasilewski B. “ Leczenie szumów usznych preparatem Vertigoheel”.
 17. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi     Katowice 25-27 czerwiec 1998 organizowany przez I Katedrę i Klinikę Laryngologii Śląskiej akademii Medycznej. Zaprezentowanie referatu: Morawiec-Bajda A.„Obiektywna ocena układu transmisyjnego po stapedektomiach”
 18. Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe. Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii –Warszawa, 24-26 września 1998 r. Wygłoszona praca: Morawiec – Bajda A.: Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane – geneza, metoda i znaczenie diagnostyczne. Sekretarz sesji IV- Otoneurologia.
 19. I Międzynarodowe Sympozjum “Rehabilitacja w Otologii” Poznań, 8-10 październik 1998 r. Wygłoszone prace: 1) Morawiec-Bajda A., Durko T.: Zawroty głowy w otosklerozie. 2) Morawiec-Bajda A.: Obiektywna ocena sprawności narządów przedsionkowych uzyskiwana na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych.
 20. 7 Międzynarodowe Sympozjum Audiologizne i Europejska Konferencja PAN’99. Ototoksyczność, Hałas, Związki Chemiczne Uszkadzające słuch. Zakopane, 20-23 Marca, 1999. Morawiec-Bajda A. Gryczyński M., Ocena czuciowo-nerwowego niedosłuchu przy pomocy późnej odpowiedzi miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW). Sesja plakatowa- I nagroda za pracę w formie plakatu i prezentację. 
 21. Konferencja Naukowa „Zakopane 99” organizowana przez Katedrę i Klinikę Neurologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Beaufour Ipsen International Zakopane 25-28 marzec 1999. Wygłoszony referat: Morawiec- Bajda A.: Zawroty głowy – etiopatogeneza i różnicowanie.
 22. Czesko-Polsko-Wegierskie Spotkanie Otoneurologiczne. Bydgoszcz 6-7 maja 1999 r. organizowany przez Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy. Wygłoszony referat: Morawiec-Bajda A : Vestibular evoked myogenic potentials-genesis, method and diagnostic value.
 23. II Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Elbląg 10-12. 06. 1999. Wygłoszono referaty: 1) Morawiec-Bajda A.: Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane jako metoda śledzenia efektywności działania leków”. 2) Zielińska-Bliźniewska H., Morawiec-Bajda A., Zalewski P.: Diagnostyka alergologiczna w chorobie Meniere’a – doniesienie wstępne.
 24. 6th International Conference on Physiology and Pathology of Hearing under the auspicies of the European Academy of otology and neuro-otology (EAONO) Mikołajki, wrzesień 14-16, 1999 r. Wygłoszenie referatu w języku angielskim: Morawiec-Bajda A, Gryczyński M.: Usefulness of earlier and later components of vestibular evoked myogenic potentials (VEMPs) to making diagnose of Meniere’s disease
 25. III Krajowe Sympozjum Audiologiczne z Udziałem Uczestników z Zagranicy „Presbyacusis” organizowane przez Sekcję Audiologiczną Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów –Chirurgów Głowy i Szyi, Zamek ‘Książ” k. Wałbrzycha, 18-20 listopad 1999. Wygłoszono pracę: Morawiec –Bajda A., Gryczyński Maciej pt.” Sprawność odruchowa układu równowagi u osób starszych na podstawie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW)”.
 26. I Wielospecjalistyczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt” Doskonalenie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Wygłoszenie referatu; Morawiec-Bajda A.: Zawroty głowy: uwagi praktyczne dotyczące leczenia. Łódź, 15 kwietnia 2000 r.
 27. The First Conference of Polish VNG-Ulmer Association, Bydgoszcz, 27-th of April, 2000, Członek Komitetu Naukowego. Wygloszenie pracy w języku angielskim.: Morawiec-Bajda A.: Earlier and later components of vestibular evoked myogenic potentials (VEMPs) used to make diagnose of Meniere’s disease.
 28. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów,- Chirurgów Głowy i Szyi Kraków 13-16.09. 2000 r. przedstawienie następujących prac: Morawiec-Bajda A, Starska K.: Wykorzystanie badań obiektywnych w lokalizowaniu uszkodzeń narządu przedsionkowego; Morawiec-Bajda A. Król-Czajkowska M, Gryczyński M.: Próba zastosowania miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW) w określeniu wielkości pooperacyjnej poprawy słuchu po operacjach tympanoplastycznych; Morawiec-Bajda A. Misztela T, Durko T.: Różnicowanie odbiorczych uszkodzeń słuchu na podstawie parametrów późnego komponentu klikiem wzbudzonych miogennych potencjałów (KWMP). Udział w Konferencji Okrągłego Stołu: Zawroty głowy – etiologia, diagnostyka, leczenie. Moderator; prof. B. Latkowski Referat : Morawiec-Bajda A.: Kiedy można myśleć o stosowaniu leczenia przyczynowego zawrotów głowy? Podstawy praktyczne objawowego leczenia farmakologicznego zawrotów głowy.
 29. 36 Kogress fur Arztliche Fortbildung 26 – 29 0ktober 2000, Baden Baden, Germany
 30. X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu“ Łódż, 9-11 listopad 2000 r. Zaprezentowanie następujących prac: Morawiec-Bajda A., Król-Czajkowska M., Gryczyński M.: Pooperacyjna poprawa słuchu po tympanoplastykach i stapedectomiach oceniana obiektywnie a badaniu MPPW oraz Morawiec-Bajda A. Misztela T., Durko T: Różnicowanie odbiorczych uszkodzeń słuchu na podstawie parametrów późnego komponentu klikiem wzbudzonych miogennych potencjałów (KWMP).

 1. French-Polish Neurootological Conference, Bydgoszcz 4-5 June 2001. Przedstawienie pracy w jezyku angielskim: Morawiec-Bajda A, Pietruszewska W, Gryczyński M: Vestibular evoked myogenic potentials in diagnosis of vestibular schwannoma.
 2. XI Sympozjum Audiologiczne 10-12 czerwiec 2001, Wrocław. Przedstawienie referatu autorów: Morawiec-Bajda A, Zielińska M, Moqbil S pt.” Stwardnienie rozsiane – czy zakłóca sprawność krótkolatencyjnych przedsionkowo-szyjnych reakcji odruchowych?” oraz plakatu autorów: Gryczyński M, Mazerant M, Morawiec-Bajda A. pt.” Struktura uszkodzeń słuchu w zależności od wieku , płci, czynnika etiologicznego i chorób ogólnoustrojowych pacjentów badanych w Samodzielnej Pracowni Audiologii i Foniatrii AM w Łodzi w latach 1995-2000”.
 3. VI Sympozjum Rynologiczne 14-16. 09. 2001 Szczawno-Zdrój. Przedstawienie referatu autorstwa: Morawiec-Bajda A.: Leki antyhomotoksyczne jako immunomodulatory w chorobach zapalnych i alergicznych w otolaryngologii”
 4. XII Sympozjum Audiologiczne 8-10 listopada 2001, Toruń. Przedstawienie prac: Morawiec-Bajda A., Gryczyński M., Murlewska A.: „Osłoniak przedsionkowy – prezentacja własnych przypadków z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych” i Morawiec-Bajda A.: „Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane (MPPW) w następstwie  stymulacji wibratorem kostnym”
 5. Ogólnopolska Sesja Naukowa „Narząd słuchu, jego funkcjonowanie i możliwości percepcji elementów muzycznych”. Łódź, 29-30 listopad 2001 r. Wygłoszenie referatu: Morawiec-Bajda A.: „Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii narządu słuchu”
 6. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Lekarza Rodzinnego, 19 styczeń 2002, Łódź. Wygłoszenie referatu: Morawiec-Bajda A.„Choroby zapalne górnego odcinka dróg oddechowych- etiologia, diagnostyka i leczenie z uwzględnieniem leków antyhomotoksycznych”
 7. 29th NES Congress , March 15th – 17th, 2002, Bad Kissingen, Germany  Prezentacja  pracy: Morawiec-Bajda “Own experiences with vestibular evoked myogenic potentials (VEMPs) as a modern method of diagnosing of vestibular organ lesion and method of treatment monitoring” (w języku angielskim).
 8. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Polskich i Francuskich organizowana przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii AM w Warszawie, 18-20 kwiecień 2002, Warszawa
 9. XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 czerwiec Białystok-Mikołajki 2002. Prezentacja prac: Alina Morawiec-Bajda, Małgorzata Zielińska: Krótkolatencyjne reakcje woreczkowo-szyjne i trójdzielno-szyjne – testy oceny sprawności odruchowej w stwardnieniu rozsianym; Morawiec-Bajda Alina, Jankowski Andrzej, Gryczyński Maciej: Wpływ preparatu Euphorbium compositum aerozol na stan i czynność rzęsek błony śluzowej nosa . Udział w międzynarodowej sesji internetowej pt. „ Diagnostyka i leczenie wybranych chorób narządu przedsionkowego” – moderator – prof. Henryk Kazimierczak. Przewodniczenie XXXII Sesji Plakatowej.
 10. Włosko-Szwedzko-Polska Konferencja Neurootologiczna,” Postępy w diagnostyce i terapii neurootologicznej” Bydgoszcz, 21 wrzesień, 2002 Przedstawienie pracy: Morawiec-Bajda A, Zielińska M.: Usefulness of short latency potentials in diagnosis of sclerosis multiplex (w języku angielskim)
 11. XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 październik 2002, Kazimierz dolny nad Wisłą. Przedstawienie prac: 1) Morawiec-Bajda A, Starska K, Gryczyński M.: Obiektywne badania narządu przedsionkowego w różnicowaniu lokalizacji uszkodzenia. 2) Morawiec-Bajda A, Sułkowska J, Jankowski A.: Subiektywna i obiektywna ocena skuteczności leczenia szumów usznych po zastosowaniu farmakoterapii i selektywnej elektrostymulacji terapeutycznej (SET)
 12. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Interna w praktyce lekarskiej” organizowanej przez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku, 22 marzec 2003, wygłoszenie wykładu ” Nieżyty nosa, rodzaje i leczenie z zastosowaniem leków antyhomotoksycznych”
 13. Szkoła „Ars Medica” 28 – 30 marca 2003, Zakopane organizowana przez Solvay-Pharma, wygłoszenie wykładu „ Zawroty głowy – etiologia, diagnostyka, leczenie ”, „ Choroba lokomocyjna”, „Łagodne położeniowe zawroty głowy”, „Przedsionkowa terapia rehabilitacyjna”
 14. I Szczecińskie Forum Homeopatyczne „Homeopatia dla wszystkich” Szczecin, 5 kwietnia 2003.Wygłoszenie referatu: „Choroby ucha – farmakoterapia z zastosowaniem leków antyhomotoksycznych”
 15. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „ Interna w praktyce Lekarskiej organizowany przez Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wrocław 11-12 kwiecień 2003 r. Przedstawienie wykładu „Nieżyty nosa, rodzaje i leczenie z zastosowaniem leków antyhomotoksycznych”
 16. Szkoła „Ars Medica” 9 – 11.05.2003 Zakopane, organizowana przez Solvay-Pharma, wygłoszenie wykładów: „ Zawroty głowy – etiologia, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja”, „ Osłoniak przedsionkowy”, „Łagodne położeniowe zawroty głowy”
 17. XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy, Spała 6 – 10. 05. 2003 r. – Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu i narządu przedsionkowego :zastosowania kliniczne i eksperymentalne. Przedstawienie referatów i plakatów: a) Morawiec-Bajda A, Misztela T, Gryczyński M.: Znaczenie diagnostyczne badań BERA i akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów (AWMPs) u pacjentów z niedosłuchem odbiorczym. {Morawiec-Bajda A, Misztela T, Gryczyński M.: “Diagnostic usefulness of BERA and AEMP tests in patients with sensorineural hearing loss”}; b) Morawiec-Bajda A, Misztela T, Gryczyński M.: „Zakresy norm, częstość występowania oraz zależność parametrów późnego komponentu akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów (AWMP) od wieku, płci i wielkości niedosłuchu” {Morawiec-Bajda A, Misztela T, Gryczyński M : Ranges of norms, frequency of late component acoustic evoked myogenic potentials (AEMP) and its depending on sex, age and hearing loss degree}; c) Morawiec-Bajda A , Sułkowska J, Gryczyński M.: „Zastosowanie selektywnej elektrostymulacji terapeutycznej (SET) w leczeniu szumów usznych z obiektywną ocena wyników {Alina Morawiec-Bajda , Joanna Sułkowska, Maciej Gryczyński  Application of selective therapeutic electrostimulation  (SET) in treatment of tinnitus patients with objective evaluation of results}; d) Bazydło G, Morawiec-Bajda A: Wykorzystanie testu head – shaking nystagmus (HSN) jako badania przesiewowego dla oceny sprawności funkcjonowania narządu przedsionkowego { The application of a head – shaking nystagmus (HSN) test as a screening in vestibular function testing}. Przewodniczenie sesji V w dniu 10.05. 2003 r.
 18. VII International Conference on Cochlear Implants and Related Audiological Sciences, May 22-24 Kajetany/ Warsaw 2003, Poland. Przedstawiono prace: 1) Morawiec-Bajda A,  Gryczyński M „Electrophysiological tests  to diagnosing of acoustic neuroma.”, 2) Misztela T, Gryczyński M, Morawiec-Bajda A: “Using of acoustic evoked myogenic potentials (AEMPs) to differentiate  sensorineural hearing loss”
 19. 6th EFAS Congress European Federation of Audiology Societies 28-31 May 2003 Crete, Greece. Przedstawienie prac: 1) A. Morawiec-Bajda, M. Zielińska, M. Gryczyński:” Electrophysiological tests and short-latency reflexes in location of demyelinating foci in multiple sclerosis (MS)”; 2)  A. Morawiec-Bajda,  M. Gryczyński: “Diagnosis  of acoustic neuroma mainly on based  electrophysiological tests”: 3) A. Morawiec-Bajda, M.Gryczyński: “Early and late components of vestibular evoked myogenic potentials (VEMPs) in Meniere’s disease”
 20. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2003, 4-7 czerwca 2003. Przedstawienie referatów: 1) Morawiec-Bajda A, Sułkowska J, Gryczyński M. „Rejestracja otoemisji akustycznych po leczeniu selektywną elektrostymulacją terapeutyczną (SET) u pacjentów z szumami usznymi”, 2) Morawiec-Bajda A, Sułkowska J, Gryczyński M.: „Selektywna elektrostymulacja terapeutyczna (SET) w leczeniu szumów usznych z zastosowaniem obiektywnych metod oceny skuteczności leczenia”, 3) Morawiec-Bajda A, Misztela T, Gryczyński M.: „Różnicowanie niedosłuchów odbiorczych na podstawie zapisów akustycznie wzbudzonych miogennych potencjałów (AWMP)”. Wygłoszenie wykładu: A. Morawiec-Bajda: „ Rehabilitacja ruchowa jest najbardziej skuteczną metodą leczenia zawrotów głowy pochodzenia obwodowego- kontra”. Przewodniczenie II sesji plakatowej” Choroby narządu słuchu i równowagi. Opisy przypadków”. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych: „Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi”
 21. 24th Politzer Society Meeting, 31 August – 4 September 2003, Amsterdam, The Netherlands. Przedstawiwnie referatów i plakatów: 1) Morawiec-Bajda A., Jankowski A.:.Objective estimation of poststapedectomy improvement of hearing; 2) Morawiec-Bajda A., Misztela T., Gryczyński M: Can  we usie  acoustic evoked myogenic potentials (AEMPs) to establish of type of  perceptive hearing loss ? 3) Morawiec-Bajda A,  Gryczyński.M.: Diagnosis of acoustic neuroma  based on results of audiological tests, radiological investigations and VEMPs.
 22. II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne, Wrocław-Hradec Kralove, 2-4 październik 2003, Wrocław. Członek Komitetu Naukowego. Przedstawiono prace: 1) Kozłowski Z, Sułkowska J, Jankowski A, Morawiec-Bajda A.: Ocena poprawy oddychania przez nos, oczyszczania śluzowo-rzęskowego oraz stanu nabłonka rzęskowego po selektywnej kromukotomii dolnej. (Estimation of nose breathing, mucocilliary clearence and ciliated epithelium condition after selective inferior criomucotomy; 2) Morawiec-Bajda A, Jankowski A, Kaczmarczyk D, Bartczak A.: Zastosowanie Euphorbium comp S w leczeniu nieżytów nosa z oceną czynnościową, cytologiczną i histopatologiczną. (Using Euphorbium compositum in treatment of rhinitis with functional, estimation, cytology and histopathology); 3) Misztela T, Morawiec-Bajda A, Gryczyński M.: Akustycznie wzbudzone miogenne potencjały jako metoda różnicowania niedosłuchów odbiorczych (Acoustic evoked myogenic potentials (AEMPs) as a method to differentiate sensorineural hearing loss); 4) Kozłowski Z, Robak E, Morawiec-Bajda A.: Ziarniniak obrączkowy jako efekt urazu twarzoczaszki. (Granuloma annulare as a consequence of head injury). Prowadzenie sesji IV.
 23. V Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna, Bydgoszcz 7-8 maj, 2004 „ Postępy w neurootologii klinicznej i doświadczalnej”. Przedstawienie pracy „ Morawiec-Bajda A. : The application of head-shaking nystagmus (HSN test) as the estimation of symmetry of vestibular function.
 24. XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Ciechocinek, 14-15 maj, 2004
 25. Konferencja Polsko-Amerykańska „Postępy w Otorynolaryngologii”, Warszawa 31 maj – 1 czerwiec 2004
 26. III Konferencja „Akustyka w Audiologii i Foniatrii”, Poznań 4-5 czerwiec 2004
 27. XLI Zjazd Pol. Tow. Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Lublin 17-20 czerwiec 2004. Przedstawienie prac: 1) Mazerant M, Gryczyński M, Morawiec-Bajda A, Sułkowska J.: Struktura, leczenie i przebieg pooperacyjny guzów szyi u pacjentów Kliniki Otolaryngologii w Łodzi 2) Kozłowski Z. Sułkowska J, Jankowski A, Morawiec-Bajda A. Mazerant M.: Ocena efektywności selektywnej kriomukotomii dolnej na podstawie wyników aktywnej rynomanometrii przedniej, testu sacharydowego oraz badań cytologicznych. Udział w konferencji okrągłego stołu „Zawroty głowy”. Wygłoszenie wykładu pt..” Nowoczesne, obiektywne metody badania narządu przedsionkowego’
 28. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 8-11 wrzesień 2004 Morawiec-  Bajda A.: Leczenie farmakologiczne zawrotów głowy – aktualne trendy
 29. 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery EUFOS Rodos          (Greece), September 11-16 2004. Przedstawienie prac: 1) Morawiec-Bajda A, Sułkowska J, Gryczyński M.: Efficacy of selective therapeutic electrostimulation (set) in treatment of tinnitus patients estimated by objective measurements (BERA, AEMP, TOAE and DPOAE). 2) Morawiec-Bajda A: Results of audiological tests, radiological investigations and VEMPs in acoustic neuroma
 30. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa “ Od objawów do leczenia – najczęstsze problemy medyczne w praktyce lekarskiej” Wrocław 16 kwietnia 2005 r., wykład – „Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy – nowości”

 1. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa “ Od objawów do leczenia – najczęstsze problemy medyczne w praktyce lekarskiej” Łódź 7 maj 2005 r., wykład – „Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy – nowości”
 2. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa “ Od objawów do leczenia – najczęstsze problemy medyczne w praktyce lekarskiej” Warszawa 14 maj 2005 r., wykład – „Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy – nowości”
 3. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa “ Od objawów do leczenia – najczęstsze problemy medyczne w praktyce lekarskiej” Poznań 22 maj 2005 r, – wygłoszenie wykładu „Zachowawcze leczenie zawrotów głowy”
 4. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “ Rehabilitacja głosu i oddychania u chorych po całkowitej laryngektomii z wykorzystaniem systemu PROVOX, Białystok, 21-23 kwietnia 2005 r.
 5. XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Tow. Otorynolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice 12-14.05.2005 r. Przewodniczenie Sesji Głównej IV
 6. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa “ Od objawów do leczenia – najczęstsze problemy medyczne w praktyce lekarskiej” Rzeszów 4 czerwiec 2005 r., wykład – „Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy – nowości”
 7. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa “ Od objawów do leczenia – najczęstsze problemy medyczne w praktyce lekarskiej” Katowice 11 czerwiec 2005 r., wykład – „Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy – nowości”
 8. XI Sympozjum “Onkologia w Otolaryngologii” Gdańsk, 8-10 wrzesień 2005 r. Wygłoszenie prac: 1) Zimmer-Nowicka J. Morawiec-Bajda A.: Nowe możliwości rehabilitacji chorych po laryngektomii całkowitej z powodu raka krtani z wszczepionymi protezami głosowymi Provox: 2)  Kaczmarczyk D, Zimmer-Nowicka, Łapienis M, Morawiec-Bajda A.: Trudności diagnostyczne w przypadku raka gardła; 3) Morawiec-Bajda A. ,Łapienis M : Leczenie chirurgiczne guzów nowotworowych ślinianek
 9. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa “ Od objawów do leczenia – najczęstsze problemy medyczne w praktyce lekarskiej” Białystok 10 wrzesień 2005 r., wykład – „Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy – nowości”
 10. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 14-17 wrzesień 2005 wygłoszenie wykładu „Protezy głosowe i inne metody wytwarzania głosu u chorych po operacjach usunięcia krtani”
 11. IV Konferencja Otolaryngologów Polskich i Francuskich, Warszawa 18 – 19 listopad 2005, wygłoszenie wykładu: Morawiec-Bajda A. Przedsionkowe potencjały wywołane, metody rejestracji i ich znaczenie diagnostyczne”
 12. Sympozjum Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi  z udziałem gości zagranicznych, Poznań, 11 luty 2006
 13. XII Zjazd  Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 18-20 maj 2006 r. , Łódź
 14. XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 7-10 czerwca 2006, Poznań. Przedstawienie prac:1) Zimmmer Nowicka J, Morawiec-Bajda A.: Praktyczne wykorzystanie skali Harrison-Robillard-Schultz dla oceny postępów rehabilitacji foniatrycznej u chorych po laryngektomii całkowitej i implantacji protezy głosowej 2) Niedźwiecka I, Zimmer-Nowicka J, Kaczmarczyk D, Morawiec-Bajda A.: Trudności diagnostyczne grzybicy gardła w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej.3) Morawiec-Bajda A, Łapienis M, Kaczmarczyk D.: Leczenie operacyjne guzów nowotworowych ślinianek, 4)  Kaczmarczyk D, Niedźwiecka I, Zimmmer-Nowicka J, Łapienis M, Jesionek-Kupnicka D, Morawiec-Bajda A.: Izolowana sarkoidoza szyi – pierwszy objaw choroby. Przewodniczenie sesji 22 – Rak i inne choroby krtani
 15. TARGET European Investigator Meeting, June 21 and 22, 2006, Barcelona
 16. V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Oddziału Łódzkiego Pol. Tow. Rehabilitacji oraz Kliniki Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi “Uwarunkowania Medyczne Fizjoterapii” Załęcze Wielkie 15-16.09. 2006 r.
 17. 8 Sympozjum Techniki Laserowej org. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Politechnika Szczecińska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Polski Komitet Optoelektroniki SEP Polska Sekcja SPIE, Szczecin-Świnoujście 25 – 29. 09.2006 r. Przedstawienie pracy: Kaczmarczyk D, Niedźwiecka I, Zimmer-Nowicka J, Morawiec-Bajda A.: Zastosowanie metody fotodynamicznej w diagnozowaniu rozległości nowotworów głowy i szyi.
 18. I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej 3-4.11. 2006 r., Ustroń. Przedstawienie pacy: Morawiec-Bajda A, Kaczmarczyk D, Niedźwiecka I.: „Metody fotodynamiczne w nowotworach głowy i szyi”
 19. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologa Łódź 2006, 15-18 listopad 2006. Przedstawienie wykładu pt. Morawiec-Bajda A: „Diagnostyka różnicowa i postępowanie w nowotworach ślinianek”. oraz referatu Zimmer-Nowicka J, Morawiec-Bajda A. |Rehabilitacja głosu i jakość życia po laryngektomii całkowitej z wszczepionymi protezami głosowymi Provox” Przewodniczenie sesji VII
 20. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Tow  Otolaryn Chirurg Głowy i Szyi, Oddział Dolnośląski, 25.11.2006 r, Wrocław
 21. III Krajowe Forum Rynologiczne, 1-3 grudnia 2006. Warszawa. Przedstawienie pracy:      Morawiec-Bajda A, Niedźwiecka I., Kaczmarczyk D. ”Czerniak złośliwy jamy nosa”.
 22. II Ogólnopolska Konferencja „Postępy Klinicznych Podstaw Rehabilitacji” , 1 grudnia 2006,     Łódź. przedstawienie pracy: Zimmer – Nowicka J., Morawiec-Bajda A.: „Rehabilitacja głosu u chorych po całkowitym usunięciu krtani”
 23. Sympozjum – „ Leczenie nowotworów głowy i szyi” organizowane przez Katedrę i Klinikę Neurochirurgii i Neurotraumatologii SPSK nr 2 w Poznaniu oraz Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Polską, 17.01.2006. Poznań
 24. XII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii 7-9 czerwiec 2007 r Lublin. Przedstawienie prac:    1) Kaczmarczyk D, Zimmer-Nowicka J, Niedźwiecka I, Morawiec-Bajda A: Fokus primariusignotus – opis przypadków i zasady postępowania, 2) Kurnatowski P. Borek M, Morawiec-Bajda A, Zimmer-Nowicka J.: prewencja grzybów na protezach głosowych
 25. Spotkanie PO ASCO 6-7.07. 2007 r.. Gdynia
 26. VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Rehabilitacja Medyczna- Profilaktyka Pierwotna i Wtórna Niepełnosprawności. Łódź 2007, 27-29 września 2007, Przedstawienie pracy:  Zimmer- Nowicka J, Morawiec-Bajda A.: „Rehabilitacja narządu głosu u chorych laryngektomowanych”
 27. First German-French Meeting: DNA Repair Damage Signaling and Carcinogenesis, Toulouse,   September 15-19 2007. Przedstawienie pracy:  1) Popławski T, Arabski M, Błasiak J, Kozirowska, D, Morawiec Z, Morawiec-Bajda A.: DNA damage and repair in gastric cancer: correlation        with the OGG1 and RAD51 genes polymorhisms 2)  Błasiak J, Morawiec Z, Janik K, Kowalski M, Szaflik J, Morawiec-Bajda A.: Poly ( ADP-ribose) polymerase (PARP-1) and p53 independently function in regulating double strand break repair
 28. IV Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław-Hradec Kralove, 5-6 paździenik   2007. Przedstawienie prac: 1) Zimmer – Nowicka J, Just M, , Morawiec-Bajda A.: Use of the acoustic voice analysis for the assessment of the results of voice rehabilitation i patients after laryngectomy and Provox voice prothesis insertion, 2) Niedźwiecka I, Zimmer – Nowicka J, Morawiec-Bajda A.: The photodynamic diagnostic of head and neck neoplasm- initial results. Przewodniczenie sesji V
 29. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź, 11- 13 październik  2007. Wygłoszono pracę: Narzekalak E, Zimmer- Nowicka J, Kaczmarczyk D, Niedźwiecka I,  Morawiec-Bajda A.: Analiza psychologiczna przystosowania do choroby nowotworowej grupie pacjentów zrzeszonych w łódzkim stowarzyszeniu laryngektomowanych”. Przewodniczenie sesji VII
 30. 1st Lithuanian- Polish ENT and Scull Base Surgery Congress, May 8-10 Druskininkai Lithuania. Przedstawienie prac: 1) Morawiec-Bajda A, Kaczmarczyk D, Zimmer-Nowicka J, Latkowski B: Nutritive drain atypically lead out from esophagus during total laryngetomy, 2) Morawiec-Bajda A, Zimmer-Nowicka J, Kaczmarczyk D: Application of tissue adhesive for closing a wound after operation of ear konch carcinoma – a case report.

 1. XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 czerwca 2008, Łódź. Przedstawienie prac: 1) Morawiec-Sztandera A, Zimmer-Nowicka J, Kaczmarczyk D, Niedźwiecka I: Autofluorescencja tkankowa w diagnostyce i ocenie skutczności leczenia nowotworów głowy i szyi, 2) Kubiak M, Łapienis M, Kaczmarczyk D, Morawiec-Sztandera A. : Leczenie chirurgiczne guzów nowotworowych ślinianek 3) Łapienis M, Kaczmarczyk D, Zimmer-Nowicka J, Niedźwiecka I, Jesionek – Kupnicka D, Morawiec-Sztandera A.: Szkliwiak zatoki szczękowej – opis przypadku, 4)  Zimmer-Nowicka J, Kaczmarczyk D, Chudobiński C, Kubiak R,  Niedźwiecka I, Morawiec-Sztandera A.: Trudności diagnostyczne raka zachyłka gruszkowatego u młodego mężczyzny, 5) Kaczmarczyk D, Zimmer-Nowicka J, Jesionek – Kupnicka D, Niedźwiecka I, Golińska A, Morawiec-Sztandera A.: Choroba Castelmana – opis przypadku, 6) Niedźwiecka I, Kaczmarczyk D, Zimmer-Nowicka J, Jesionek – Kupnicka D, Morawiec-Sztandera A.: Izolowana sarkoidoza szyi  – opis dwóch przypadków. Przewodniczenie I sesji plakatowej i sesji głównej 45
 2. I Konferencja „ Current Concepts in Head & Neck Surgery and Oncology, Poland, Warsaw 2008, October 13-14 (uczestnictwo jako regionalny ekspert)
 3. XIX ENT World Congress IFOS  Brazil, Sao Paulo, June 1-5, 2009 . Przedstawienie prac: 1) Morawiec-Sztandera A, Niedźwiecka I, Zimmer-Nowicka J, Kaczmarczyk D.: Aplication of photodynamic method and autofluorescence in head and neck cancer diagnostics, 2) Morawiec-Sztandera A, Błasiak J, Kaczmarczyk D.: Cytotoxicity and genotoxicity of capecitabine in head and neck cancer and normal cells 3) Kaczmarczyk D, Morawiec-Sztandera A, Śliwinski T,  Markiewicz Ł, Rusin P,  Olszewski J, Majsterek I.: Polymorphisms of the DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck cancer, 4) Jurek Olszewski, Pawel Rusin, Małgorzata Stanczyk, Alina Morawiec-Sztandera, Karolina Przybyłowska, Dariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, Wiesław Konopka Ireneusz Majsterek.: Role of DNA double-strand breaks repair in head and neck cancer  susceptibility to radio- and chemotherapy treatment, 5) Paweł Rusin, Jurek Olszewski, Alina Morawiec-Sztandera, Małgorzata Stanczyk, Karolina Przybylowska, Dariusz Kaczmarczyk, Hanna Zielinska-Bliźniewska, Wieslaw Konopka, Ireneusz Majsterek.: DNA damage and repair in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) after radiation treatment: Clinical aplications
 4. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Zespoły bólowe kręgosłupa jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny XXI wieku” Busko Zdrój 17-19 .09. 2009 r.
 5. XIII Sympozjum „Onkologia w otolaryngologii” Katowice, 24-26 wrzesień 2009 r. Przedstawienie prac: 1) Kaczmarczyk D, Morawiec-Sztandera A: Biopsja węzła wartowniczego w raku głowy i szyi – doniesienie wstępne, 2) Rusin P,  Olszewski J, Morawiec-Sztandera A, Stanczyk M, Przybyłowska K, Kaczmarczyk D, Zielińska – Bliźniewska H,  Majsterek I, Kuśmierczyk K.: Ocena uszkodzeń i efektywności naprawy DNA u chorych w nowotworach płasko komórkowych głowy i szyi (HNSCC) po radioterapii – doświadczenia własne, 3) Przybyłowska K, Stanczyk M, Rusin P,  Olszewski J, Morawiec-Sztandera A, Zielińska – Bliźniewska H,  Majsterek I.: Związek polimorfizmów genu XRCC1 DNA naprawy przez wycinanie zasad (BER) z ryzykiem występowania nowotworu płaskonabłonkowego głowy i szyi, 4)  Rusin P,  Olszewski J, Morawiec-Sztandera A, Stanczyk M, Przybyłowska K, Kaczmarczyk D, Kuśmierczyk K, Majsterek I.: Ocena efektywności naprawy DNA w genotoksycznej podatności chorych z nowotworami głowy i szyi, 5) Olszewski J, Rusin P, Stanczyk M, Morawiec-Sztandera A, Kaczmarczyk D, Kuśmierczyk K, Majsterek I.: Ocena efektywności naprawy dwuniciowych pęknięć DNA u chorych po leczeniu radioterapią i chemioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi, 6) Kaczmarczyk D, Kubiak M, Zimmer-Nowicka J, Kubiak R, Morawiec-Sztandera A.: Nużyca skóry twarzy – opis przypadku, 7) Kaczmarczyk D, Śliwiński T, Markiewicz L, Rusin P, Pietruszewska W, Olszewski J, Młynarski W, Majsterek I, Morawiec-Sztandera A.: Związek polimorfizmów genu MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad (BER) z ryzykiem występowania nowotworów głowy i szyi. Przewodniczenie sekcji „ nowotwory gardła i krtani”
 6. Advances in Head and Neck Reconstruction, 22-23 October 2009, Amrita Institute of Medical Science, Kochi, Indie . Przedstawiono następującą pracę: Kaczmarczyk D, Morawiec-Sztandera A.: Sentinel lymph  node biopsy in the head and neck cancer – a pilot report
 7. 9th Annual Meeting of the  Foundation for Head and Neck Oncology – Indian Head & Neck Cancer Congress, Cochin, 23-25 October 2009, Indie. Przedstawiono następującą pracę:  Morawiec-Sztandera A, Kaczmarczyk D, Śliwinski T, Markiewicz Ł, Rusin P, Olszewski J,  Majsterek I : The Tyr 165Cys polymorphism of MUTYH glycosylase in head and neck cancer